Odense Boligselskab

Odense Boligselskab

Boligselskabet

Odense Boligselskab er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Organisationsplan

Boligselskabet er selvejende og fungerer efter reglerne for almene boligselskaber.

Det betyder at beboerne er medbestemmende indenfor de regler som Folketinget har vedtaget for almene boligselskaber.

Beboerne kan hvert år vælge, hvem der skal repræsentere deres boligområde i repræsentantskabet.

1. Repræsentantskab

Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed, og de tager sig af de overordnede retningslinjer for boligselskabet.

Det betyder at repræsentantskabet blandt andet skal godkende boligselskabets vedtægter, og godkende hvis der skal bygges nye ejendomme.

Samtidig bestemmer repræsentantskabet blandt andet også hvem der skal være i bestyrelsen, hvem der skal være revisor og forretningsfører for boligselskabet.

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 2 repræsentanter for hver afdeling. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for Repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet træffer beslutninger om følgende forhold: 

  1. Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. 
  2. Valg af revisor.
  3. Organisationens byggepolitik. 
  4. Grundkøb.
  5. Iværksættelse af nyt byggeri.
  6. Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme. 
  7. Væsentlig forandring af organisationens ejendomme. 
  8. Ændring af vedtægterne. 

 

Repræsentantskabet mødes normalt 1 gang om året.

2. Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligselskabet. Det betyder at bestyrelsen har ansvaret for drift, udlejning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker efter de gældende regler.

Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer inklusive formanden. 
Repræsentantskabet vælger op til 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Af disse medlemmer må ingen afdelinger være repræsenteret med mere end 2 medlemmer. Repræsentantskabet kan dog beslutte, at èt medlem af bestyrelsen kan vælges uden for kredsen af valgbare beboere. 
Medarbejderne vælger et medlem blandt boligorganisationens ansatte. 
Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 3-5 suppleanter. 

Bestyrelsen holder møde 6-10 gange om året.

3. Forretningsfører / administration

Boligselskabets forretningsfører/direktør sørger for sammen med det administrative personale at den daglige administration udføres efter gældende regler.

De administrative opgaver omfatter alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor administration af almene boliger.